SDG 4 är Quality education.  Alltså inte bara utbildning, utan bra utbildning. Det tycker jag är viktigt. I målformuleringen står det till och med som ”Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning”. Här har vi därmed flera saker. Bra utbildning. Inkluderande utbildning, däri både utbildning för alla och som är icke-diskriminerande. Och slutligen ett livslångt lärande genom att erbjuda den möjligheten.

FN:s hemsida för SDG kan vi läsa att mycket har gjorts för att öka tillgängligheten av utbildning för alla och att speciellt antalet flickor i skolan har ökat. Hur många som idag kan läsa har ökat jämfört med tidigare. Men samtidigt har vi långt att nå, med exempelvis lika möjlighet till skolgång för både pojkar och flickor. FN har även fakta om utbildning. 91% av barnen i utvecklingsländer går på låg- och mellanstadiet, och ännu fler i industrialiserade länder, men det är fortfarande 57 MILJONER barn som inte går i skolan! Hälften av den 57 miljoner barn som inte går i skola bor i konfliktdrabbade områden. Enligt FNS hemsida för Hållbar utveckling hoppar ett av fem av skolan och 2 av fem barn inte ens chansen att gå i skolan. Barn från fattiga hushåll är fyra gånger troligare att inte sluta skolan, jämfört med barn från rikare hushåll.  Av värdens ungdomar är det 103 miljoner som inte kan läsa, och över 60% av dom är kvinnor. Vi har därmed nått endel (kom ihåg: 90% av världens barn går i skolan!) men det finns långt att nå.

Vad säger då målet?

Mål 4 för god utbildning har flertalet indikatorer som världssamfundet menar att uppnå till 2030. Här ingår, med förklaring från MDG:

 • Att alla barn har tillgång till gratis, jämlik och kvalitativ utbildning.
  -> Detta kräver  att regeringar avsätter mer pengar till skolor för att göra utbildning gratis eller subventionerade, för att öka tillgången på skolor och lärare och för att göra skolmaterial mer tillgängliga.
 • Att alla barn har tillgång till en förskoleverksamhet som förbereder dom för skolgång.
 • Att alla män och kvinnor har praktisk, och ekonomiskt realistisk, tillgång till teknisk och yrkesinriktad utbildning, däribland universitetsstudier.
  -> Speciellt för kvinnor är högre utbildning relativt otillgänglig, då flickor slutar skolan tidigt på grund a giftermål, graviditet eller brist på stöd. Genom att minska universitetsavgifter hoppas man kunna öka antalet kvinnor i högre utbildning.
 • Att ökat de unga och vuxna som har förutsättningar till arbete och entreprenörskap
 • Att utrota ojämlikheter mellan könen i utbildning
 • Att möjliggöra tillgång till skola för alla inklusive flickor, funktionsvarierade, ursprungsfolk och barn från svåra situationer.
  -> Idag finns stora brister i praktisk tillgänglighet, skolresurser för särskilda behov samt även fördomar som lämnar många utsatta utan utbildning och arbete och därmed försvårar deras utsatthet.
 • Att ökat läskunnighet och räknekunskaper hos både barn och vuxna
 • Att ökat kunskaper om hållbar utveckling och livsstil, mänskliga rättigheter, jämlikhet, fred och icke-våld, globalt medborgarskap, kulturell mångfald och kulturers betydelse för hållbar utveckling.
 • Skapa säkra och fredliga utrymmen för lärande för alla barn
 • Öka tillgängligheten av stipendium till högre utbildning i mer utvecklade länder, för unga från mindre utvecklade länder.
 • Öka antalet kvalificerade lärare

(Bilder från FNs hemsida om de globala målen)

Vad har då Sverige framförallt att jobba på?

Jag tänker på kvalificerade lärare som vi behöver fler av så att barn verkligen kan få den kunskap vi vill lära ut. Vi larmas ständigt av för stora barngrupper och lärar-stress. Jämlik utbildning är också något Sverige behöver jobba mycket på, och då främst inte mellan könen utan mellan olika  bostadsområden och grupper.Senaste Skolvärden hade med den oroande skillnaden mellan elever. Jag upplever att utbildning idag varierar otroligt mycket på vart man bor, vilken barkgrund ens föräldrar har. Både på vilken skola man hamnar i och därmed vilka lärare man får, men även vilket stöd man kan få hemifrån och vilka förväntningar lärare har. Och det påverkar de möjligheter som finns efter grundskolan.

Också utbildning inom hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämlikhet, fred och respekt för andra kulturer är något som jag anser behöver ökas. Vi behöver också göra skolan till ett säkert utrymme för barn då många barn idag möter mobbing i skolan – I Sverige blir 600 000 barn och unga mobbade varje år enligt Friends. För att få en mer kvalitativ utbildning behöver barn känna sig trygga i skolan, ha bra lärare och även en vilja att lära sig. Det sistnämnda upplever jag som något vi ibland rör oss ifrån. Särskilt tydligt upplever jag det i kontrast mot mina erfarenheter i Nepal eller exempelvis Malalas historia där utbildning är något enormt värdefullt och bland det viktigaste man kan få. I Sverige är det bara någonting som är där. Jag tror att vi behöver förmedla vikten av utbildning och även lyfta fram det värdefulla i den så att alla barn och unga kan känna att den ger den faktiska verktyg och kunskap för deras liv. Inte bara som ett måste.

Utbildning är därmed inte bara ett område för utvecklingsländer att jobba på för att öka antalet barn i skolan, utan Sverige måste också ta initiativ för att förbättra skolan för både barn och unga. Jag kommer fortsätta skriva mer om utbildning genom bland annat fattigdom i Nepal och konflikt som lyft av Malala. Utbildning är en global och otroligt viktig fråga som ligger till grund för så mycket för det handlar om den kunskap vi behöver för allt annat. Det är en av våra grundstenar.

Kram

Advertisements